ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, ‘‘2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ kapsamında kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin idari ve mali işleyişine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hususları kapsar.


Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 04.11.1982 tarihli ve 2547 Sayılı Kanunun 58. maddesi ve 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘‘Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağılıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

 1. Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,
 2. İşletme: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
 3. İşletme Müdürü: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürünü,
 4. Harcama Yetkilisi: İşletmenin Harcama Yetkilisini,
 5. Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
 6. Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
 7. Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları ve İşleyiş

Gelir ve Gider Hesapları

MADDE 5- Birimlerin döner sermaye gelirlerinden tahsil edilerek, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi uyarınca, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda ayrılan paylar, ek ödeme, mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılabilir.


Yasal Kesintiler

MADDE 6-

 • 1-Kanunun 58’inci maddesinin (b) fıkrasının 1’inci bendi hükmü

  uyarınca döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %35’i kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır.

 • 2-Öğretim elemanlarının birim imkânlarını kullanmaksızın verdikleri

  hizmetler karşılığında elde ettikleri gelirlerden kanunun 58’inci maddesinin (b)

  fıkrasının 1’incibendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında (e) fıkrasının 2’inci bendi gereği %20 oranı uygulanır.

 • 3-Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’i, Kanunun

  58’inci maddesinin (b) fıkrası 2’inci bendi gereği kurumun bilimsel araştırma projeleri için ayrılır.

 • 4-Döner sermaye gelirlerinden Maliye Bakanlığınca belirlenen %1

oranında kanuni kesinti hazine payı olarak ayrılır.


Satın Alma İşlemleri

MADDE 7- Birimler, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin satın alınması ile ilgili döner sermaye mal/hizmet alımları ihtiyaç belgesi düzenleyerek varsa ekleyecekleri teknik şartname ve teklifler ile birlikte Harcama Yetkilisinin onayına sunulmak ve satın alınmak üzere İşletme Müdürlüğüne göndereceklerdir. İşletme Müdürlüğü, mal ve hizmet talebinde bulunan birimin bütçesi ve ödenek durumuna göre 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu çerçevesinde satın alma işlemlerini gerçekleştirecektir.


Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu

MADDE 8- Birimlerce talep edilen mal ve hizmet alımlarında, piyasa fiyat araştırması yapmak üzere komisyon oluşturulur. Döner Sermaye İşletmesi mal ve hizmet alımını talep eden birimden görevlendirilecek üyelerden oluşur.


Muayene ve Kabul Komisyonu

MADDE 9- Muayene ve Kabul Komisyonu, İşletme Müdürü başkanlığında, mal ve hizmet alımını talep eden birimden daimi ve teknik üyeler olmak üzere görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Daimi ve teknik üyelerin yedekleri ilgili birimlerce belirlenir. Teknik üye olarak mal ve hizmet alımı için talepte bulunan veya o malzemenin kullanıcısı olan kişiler seçilir.


Ön Ödeme

MADDE 10-

1-Avans ve Kredi işlerinde ‘‘ Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’’, ‘‘Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’’ ve ‘‘Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre hareket edilecektir. İlgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen zamanlarda mahsubu yapılmayan avans ve kredilerin tahsil işlemlerinde ‘‘6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ hükümleri uygulanır.


2-Birimlerin tarafından, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 35. maddesi ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 26. maddesi gereği belirlenen avans mutemetleri, her yıl en geç Ocak ayının 15’ine kadar, Harcama Yetkilisinin onayına sunulmak üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yazı ile bildirilecekti.


Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirilmeleri

MADDE 11- Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmeleri ile ilgili Rektörlük onayı, yolluk avansı, yolluk avanslarının mahsubu, yollukların ödenmesi vs. her türlü işlemlerde ‘‘6245 Sayılı Harcırah Kanunu’’, ‘‘Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’’ ve ‘‘Ön Ödeme ve Usul Esasları Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre hareket edilecektir. İlgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen zamanlarda mahsubu yapılmayan yolluk avanslarının tahsilinde ‘‘6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ hükümleri uygulanır.


Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Giderleri

MADDE 12- Döner Sermaye İşletmesinin mal ve hizmet giderleri, Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen bir birimden ayrılacak paydan ödenir. (Mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için ayrılan miktar.)


Ek Ödeme

MADDE 13-

1-Birimlerin faaliyet alanları ile ilgili elde edecekleri mal ve hizmet gelirinin dışında elde edilecek bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde akademik ve idari personele ek ödeme olarak dağıtılamaz. Bu gelirler yasal kesintiler yapıldıktan sonra mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri diğer ihtiyaç için kullanılabilir.


2-Döner Sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele ‘‘Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ gereğince hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.


3-Gerçekleşen döner sermaye işi gelirlerinde, Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri ile diğer görevli personele yapılacak ek ödemelerde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi ve ‘‘Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’’ hükümleri gereği alınan Üniversite Yönetim Kurulu Kararında belirlenen oranlardan fazlası ödenmeyecektir.


4-Döner sermayenin bağlı bulunduğu birimlerdeki kadrolara atanmış veya bu kadro görevlerini yürütmek üzere usulüne uygun olarak görevlendirilenlere ve bu kadrolara ait görevleri fiilen yapanlara döner sermayeden ek ödeme ödenir. Kadroları döner sermaye biriminde olmakla birlikte fiilen bu birimde görev yapmayanlar ile kadroları başka birimde olanlardan usulüne uygun olarak döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevlendirilmemiş olanlara ek ödeme yapılmaz.


Ek Ödeme Dağıtılma Esasları

MADDE 14-

1-2547 sayılı kanunun 58. maddesinin (d) fıkrası uyarınca Döner Sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır.


2-Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkim Yönetmeliğin Dağıtım esasları başlıklı 5. maddesi uyarınca Üniversitemizde Döner Sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına bireysel glir getirici faaliyetleri göz önünde bulundurularak ek ödeme yapılır.


3-Mesai saatleri içerisindeki (08.00-12.00 ile 13.00-17.00 arası) gelir getirici çalışmalara ilave olarak mesai saatleri dışında (08.00 ile 13.00-17.00 dışında hafta sonu ve resmi tatillerde) gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine %400, araştrma görevlilerine %250, diğer öğretim elemanlarına %30’u geçmeyecek şekilde aylık ödeme yapılır.


4-Gelir getiren görevlerde çalışan öğretin üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat

(28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca ödenen tazminat dahil, makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamında yapılan ek ödeme matrahının %800’ünü, araştırma görevlilerine ise %500’ünü diğer öğretim elemanlarına ise %150’sini geçmeyecek şekilde ek ödemesi yapılır.


5-Döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler varsa yapılan iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşünüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir.


6-Üniversitemizin imkânları kullanılmadan mesai saatleri dışında öğretim elemanlarınca yapılan iş ve hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde ödenir.


Yönetici Payı

MADDE 15-

1-Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, Rektörler için %600’ünü,

Rektör Yardımcılar için %300’ünü, Genel Sekreterler için %200’ünü geçemez.


2-Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin, dekan enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına gelir getirici katkılarına bakılmaksızın görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için %250’sini bunların yardımcıları için %100’ünü geçemez.


3-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinin (f) fıkrasında belirtilen yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkılarının bulunması halinde alabilecekleri toplam ek ödeme tutarı hiçbir şekilde yönetici payı dahil ilgisine göre (c) ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara göre hesaplanacak tutarı geçemez.


Döner Sermaye Faaliyeti İle İlgili Yönetim Kurulu Kararları

MADDE 16-

1-Üniversitemiz birimleri tarafından döner sermaye kapsamında ve faaliyet alanları dahilinde yapılacak her türlü, eğitim, seminer, analiz, rapor, kurs vb. hizmetlerin …….. TL’ye kadar olan kısmının kararları, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetim Kurulu tarafından alınacaktır. Bünyesinde yönetim kurulu oluşturulmamış birimler ile …….. TL’nin üzerinde olan hizmetlerin kararları ise Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınacaktır.

2-Döner Sermaye İşletmesi birimlerinin, faaliyet alanları kapsamında üretecekleri mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında, üretim maliyeti, piyasa fiyatları ve kamu yararı dikkate alınacaktır. Birim Yönetim Kurullarınca tespit edilen ve onaylanan bu fiyatlar ile ilgili kara daha sonra Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.

3-Üniversitemiz akademik personeli tarafından, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 37. maddesi gereği kişi veya kurumlara verilecek olan danışmanlık hizmetleri için yapılacak olan akademik personel görevlendirmeleri birimlerden gelecek talep üzerine (Üniversite/Fakülte) Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.


Döner Sermaye İşletmesine Gönderilecek Evraklar

MADDE 17- Üniversitemiz birimleri tarafından, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne gönderilmesi gereken ek ödeme evrakı, mal ve hizmet ihtiyaç talep belgesi, avans istemi ve yolluk ödemesi talebi vb. bütün yazışma ve belgeler Rektörlük Makamı üzerinden gönderilecektir.


Diğer Hususlar

MADDE 18-

1-Döner sermaye kapsamında faaliyette bulunan akademik personel tarafından, faaliyetleri ile ilgili kişi veya kurumlarca döner sermaye banka hesabına yatırılan tutarların takibi açısından banka dekontlarının mutlaka istenmesi ve bu dekontları ek ödeme evraklarına konmak üzere bağlı bulundukları birime iletmeleri gerekmektedir.


2-Döner sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler ile ilgili banka hesabına yatırılan tutarlar için döner sermaye mal/hizmeti alan kişi veya kuruma fatura düzenlenmesi gerektiğinden, özel kişilerin T.C. kimlik numaralarının, tüzel kişilerin ise tam ünvanı ile birlikte vergi dairesi, vergi numarası ve fatura adreslerinin, döner sermaye faaliyetinde bulunan akademik personel veya ilgili birim tarafından, İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 19- Bu yönerge, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- Bu yönerge hükümleri Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.