Harcırahın unsurları nelerdir?
6245 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. Bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine veya tamamına müstahak olunabilir.

Yurt içinde yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?
6245 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre;
Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

 1. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,
 2. Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurt içi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
 3. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi

olarak hesaplanır.
Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı nasıl ödenir?
6245 sayılı kanunun 28 inci maddesi uyarınca; memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevle gönderilenlerin (48 inci maddeye göre memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.
Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

Yurt dışı yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?
6245 sayılı kanunun46 ıncı maddesine göre, yurt dışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

 1. Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı,
 2. Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt dışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz),
 3. Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde yedisi,

olarak hesaplanır.
Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, “aynı şehirde ikamet eden” her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

Aile masrafının miktarı nasıl hesaplanır?
6245 sayılı kanunun 44 üncü maddesine göre; aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları taşıt ile gündeliklerinden oluşur.
Ancak özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

Harcırah alabilmek için müracaat müddeti ne kadardır?
6245 sayılı kanunun 56 ıncı maddesine göre;

 1. Açıkta kalan ve vekâlet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayırdıkları,
 2. İşten el çektirilmek suretiyle vekâlet emrine alınan memurlardan men’i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği,

tarihlerden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstahak oldukları harcırah verilir. Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin oluştuğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

Geçici görev mahallerinde hastalananlara harcırah ödenir mi?
6245 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir.
Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

Sürekli görev harcırahının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak neresi dikkate alınır?

 1. İlk defa veya yeniden memuriyete atanma halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu yerden,
 2. Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yerinden,
 3. Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yerinden itibaren harcırah ödenir.

6245 sayılı kanuna göre kimlere harcırah verilebilir?
6245 sayılı kanunun 4 üncü maddesi uyarınca:

 1. Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
 2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
 3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
 4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
 5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
 6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
 7. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
 8. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine;
 9. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
 10. Bu kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.

Harcırah hesabında hangi aylıklar esas alınır?
6245 sayılı kanunun 7 inci maddesine göre;
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (kurumların 1-4 üncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha yüksek olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.
Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.
Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

6245 sayılı kanuna göre “memuriyet mahalli” neyi ifade eder?
6245 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre memuriyet mahalli; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına gidenlere harcırah ödenir mi?
6245 sayılı kanunun 18 inci maddesinin (c) bendine göre kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (aile fertleri için ikamet mahalli dışında) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.

6245 sayılı kanunda tanımlanan “aile ferdi” kavramı ile Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tanımlanan “aile ferdi” kavramı arasında ne fark vardır?
Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre aile fertleri; memurun eşini, aile yardımına müstahak çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ifade eder.
6245 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde ise aile fertleri; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne babası ile erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.

Geçici görevle bulunulan mahalde, yatacak yer temini için ödenen bedeller için harcırah verilir mi?
6245 sayılı harcırah kanununun 5335 sayılı kanunla değişik 33 üncü maddesinin (d) bendinde;
“Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ((b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır.
Buna göre, 6245 sayılı harcırah kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir, ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlıdır. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır.

Uzun süreli geçici görevlendirmelerde “geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre ve verilecek gündelik miktarları ne kadardır?
6245 sayılı harcırah kanununun 42 inci maddesi uyarınca geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren;

 1. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerdeki aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. (“bir yıllık dönem”, görev yerine varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günlük süreyi ifade etmektedir.)

 1. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. Yurt dışı geçici görevlendirmelerde görev süresi ne kadar olursa olsun, gündeliğinin kesilmesi söz konusu değildir.

Kadrosu Genel Bütçeli İdarede olup, bu idareye bağlı Döner Sermayeli kuruluşun hizmetlerini görmek üzere geçici olarak görevlendirilen personelin harcırahı hangi kurum bütçesinden ödenir?
6245 sayılı Harcırah Kanununun 57 inci maddesinin birinci fıkrasında; “harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.” İfadesi yer almıştır.
Buna göre kendisine görev verilen kişi hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu Kanuna göre müstahak bulunduğu harcırahın da hizmetlerini gördüğü kurumca karşılanması gerekir. Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı döner sermayeli kuruluşun bütçesinden ödenir.

Hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedavi edilmek üzere gönderilmesi halinde birden fazla refakatçiye harcırah ödenebilir mi?
6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 inci ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 27 inci maddeleri uyarınca, hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedaviye gönderilmesi halinde refakatçilerden sadece birisi için harcırah ödenir.(Konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulunun 1999/4 Esas No, 4936/1 Karar No’lu içtihadı birleştirme kararı mevcuttur.)

Memur veya hizmetlinin tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyecek ikamet maksadıyla başka yerde bırakılan aile fertleri için harcırah ödenebilir mi?
6245 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca; memur veya hizmetli tarafından sağlık, ekonomik veya sair nedenlerle tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadıyla ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile fertleri için, yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı aşmamak şartıyla, aile fertlerinin ikamet edeceği yere kadar harcırah verilir. Bu durumda olanların daha sonra memur ve hizmetlinin bulunduğu yere gitmesi durumunda herhangi bir harcırah ödenmez. Ancak başka yerde bırakılan aile fertlerine, memur ve hizmetlinin yeniden başka bir mahalle atanmış olması durumunda yeni görev mahalline kadar hesaplanacak miktarı aşmamak kaydıyla yeni memuriyet mahalline kadar harcırah ödenir.

Refakatçinin gerekli olduğuna, sevk eden doktor mu, yoksa sevk edilen yerin doktoru mu karar verecektir?
23.03.1995 tarih ve 4839/4 sayılı Sayıştay Genel Kurulu içtihat birleştirme kararı ile tedavi amacıyla başka bir yere gönderilen hastaya eşlik eden kimseye, hastanın gönderildiği mahalde, tedavi süresince ikamet yevmiyesi ödenebilmesi için hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda yer alan refakat şerhinin yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.

Sürekli göreve atanan memur yolda vefat ederse ölümün vuku bulunduğu mahalden aile fertlerinin ikamet edecekleri mahale kadar harcırah verilir mi?
Sürekli göreve atanan memurun memuriyet mahalline varmadan yolda vefat etmesi halinde; aile fertlerinin başka bir mahale gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla 6245 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre, aile fertlerinden birisi memur veya hizmetli gibi değerlendirilerek hesaplanacak miktarda harcırah ödenir.

Memuriyet mahalli dışına gönderilenlere ödenecek gündelikler nasıl hesaplanır?
6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.

Emekli olanlara harcırah verilir mi? Verilirse hangi şartlar altında ödeme yapılır?
4969 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın beşyüz milyon lira tutarında tazminat ödenir.” hükmü yer almıştır. Buna göre, emekli olanlara harcırah ödenmez ancak 500 (beşyüz) YTL tutarında tazminat ödenir.
YURTİÇİ YOLCULUKLARDA İLGİLİNİN ZORUNLU OLARAK VERMESİ GEREKEN BELGELER
1-) OTEL FATURASI ASLI (Faturada giriş/çıkış tarihlerinin mutlaka belirtilmesi gerekir. Aynı otelde birden fazla kişi konakladığında faturalar ayrı ayrı kesilmelidir yada tek fatura kesilecekse kişilerin ismi faturada tek tek yazılmalıdır. Fatura dışında başka bir belge kredi kartı slipi vs. geçerli değildir.)
2-) UÇAK BİLETİ ASLI ( Fatura veya elektronik bilet THY ile yapılan seyahatlerde “ BU BELGE 334 NOLU VUK G.T. UYARINCA FATURA YERİNE GEÇER” ibaresi yazılı olan Elektronik Bilet alınması gerekir. Bu nedenle uçuştan önce Havalimanında bulunan THY Ofisinden Fatura niteliğinde olan elektronik biletinizi alabilirsiniz. Ayrıca fatura niteliğinde olan ve elektronik bilet bilgilerinizi içeren e-bilet dokümanınızı almak için uçuştan önce veya uçuş tarihinden itibaren en geç 7 gün sonrasına kadar size en yakın THY Satış Ofisine başvurabilirsiniz.) Bunun dışında biletle ilgili herhangi bir internet çıktısı ödeme yapılması için geçerli değildir.
3-) KATILIM BELGESİ ASLI VEYA ONAYLI SURETİ (Katılım belgesi alınamayan durumlarda yaka kartı)
4-) KATILIM ÜCRETİ FATURA ASLI (Bu belgeler dışında katılım ücretini gösteren herhangi bir internet çıktısı kabul edilmemektedir. Bu nedenle etkinlikten dönmeden önce ilgili kurumdan Fatura mutlaka alınmalıdır. Fatura düzenleme yetkisi olmayan bir kurumsa buradan alınacak kurum yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli katılım gerçekleştiğini ve ne kadar ücret alındığını belirtilen bir yazı alınmalıdır.)
5-) TAKSİ ( Fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi)
6-) TREN (Fiş/Faturası)
7-) İlgili kurumun Yönetim Kurulu Kararı ( akademik personel için.) İdari personel içinse görevlendirme yazısı.
8-) Rektörlük görevlendirme onayı. (Akademik personel için.)

9-) yukarıdaki açıklama ve belgelere göre düzenlenecek ve aşağıda örnekleri verilen YURTİÇİ GEÇİCİ
İşte kadro derecelerine göre 2015 yılı yurtiçi yevmiye (Gündelik) miktarları.
Aylık / Kadro Derecesi   5-15 olanlar : 32 TL
Aylık / Kadro Derecesi   1-4 olanlar  : 33 TL
Ek göstergesi 3000(dahil) – 5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar : 37,5 TL
Ek göstergesi 5800(dahil) – 8000(hariç) olan kadrolarda bulunanlar : 40 TL
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadroda bulunanlar : 43 TL
Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.
Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;

 1. Memur ve hizmetlinin asıl görevi olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,
 2. İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,
 3. Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

Memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.
Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikle
bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla bütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi imkanı getirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerinin birbirine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleri bakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabul edilmiştir.
Bu nedenle ; 30/3/2014 tarihinden sonra yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak; idarelerce
yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamı niteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması ayrıca bu yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalli olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Buna göre idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır.
Tebliğ olunur.