1. TAŞINIR İŞLEM FİŞİ HANGİ HALLERDE DÜZENLENİR?
  • Taşınır girişinde,
  • Taşınır çıkışında,
  • Ambarlar arasında devir işlemlerinde,
  • Esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında
 2. HANGİ DURUMLARDA TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENMEZ?
  • İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltlenmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.
  • Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi, ve benzeri maddeler için,
  • Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar için,
  • Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları için,
  • Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri için.
 3. YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK BELGE VE CETVELLER NELERDİR?
  • 1-Taşınır İşlem Fişi.
  • 2-Zimmet Fişi.
  • 3-Taşınır İstek Belgesi.
  • 4-Dayanıklı Taşınırlar Listesi.
  • 5-Taşınır Geçici Alındısı.
  • 6-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı.
  • 7-Ambar Devir ve Teslim Tutanağı.
  • 8-Sayım Tutanağı.
  • 9-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli.
  • 10-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli.
  • 11-Taşınır Hesap Cetveli.
  • 12-Taşınır Kesin Hesap Cetveli.
  • 13-Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli.
  • 14-Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli.
 4. TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR NASIL TUTULACAKTIR?
  • Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.
  • Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanılabilir.
 5. ALIMI BİR MERKEZDEN YAPILARAK BİRDEN FAZLA BİRİME DAĞITIMI YAPILAN TAŞINIR MALLAR HAKKINDA NASIL İŞLEM YAPILIR?
  • Taşınırın teslim edildiği birimlerce Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir.
  • Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler.
  • Diğer birimlerden alınan Fişler, düzenlenen bu Fişin idarede kalan nüshasına bağlanır.
  • Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.
 6. TAŞINIRIN GİRİŞ ve ÇIKIŞ KAYITLARINA ESAS OLACAK DEĞERİ NASIL TESPİT EDİLİR?
  • Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,
  • Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,
  • Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer, esas alınır.
 7. SATIN ALINAN ve FARKLI HESAPLARA KAYDI GEREKEN TAŞINIRLARIN AYNI FATURADA YER ALMASI HALİNDE NASIL İŞLEM YAPILIR?
  • Faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır.
  • Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır.
  • Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.
 8. DAYANIKLI TAŞINIRLARIN KULLANIM NEDENİYLE ÇIKIŞLARI NASIL YAPILIR?
  • Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.
  • Talep edilen dayanıklı taşınırlar Zimmet Fişi ile verilir.
  • Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir.
 9. DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ KAÇ NÜSHA DÜZENLENİR?
  • 2 nüsha düzenlenir.
  • Bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.
 10. KULLANILMAK ÜZERE ZİMMETLE VERİLEN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN İADESİ NASIL YAPILIR?
  • Dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerce iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.
  • Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilir ve Dayanıklı Taşınır Defterinde gerekli kayıtlar yapılır.
 11. İADE EDİLEN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ NASIL YAPILIR? İadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.
 12. KAYITTAN DÜŞME TEKLİF ve ONAY TUTANAĞI HANGİ HALLERDE DÜZENLENİR?
  • Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması,
  • Taşınırın yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılmaz hale gelmesi,
  • Taşınırın hurdaya ayrılması,
  • Canlı taşınırların ölmesi, gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla düzenlenir.
 13. KAYITTAN DÜŞME TEKLİF ve ONAY TUTANAĞI KAÇ NÜSHA DÜZENLENİR?
  • 3 nüsha olarak düzenlenir.
  • Birinci nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine eklenir.
  • İkinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir.
  • Diğer nüshası ise dosyasında saklanır.
 14. KAYITTAN DÜŞME TEKLİF ve ONAY TUTANAĞI KİM TARAFINDAN DÜZENLENİR ve KİMLERCE ONAYLANMASI GEREKİR?
  • Durumun araştırma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyon kararına,
  • Durumun araştırma gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararına,
  • Sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım kurulunun kararına,
  • Dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır.
 15. TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞI NASIL YAPILIR ve NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
  • Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir.
  • Kamu idarelerinin iç imkânlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar da Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir.
  • Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkış yapılamaz.
  • Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerdeki öncelik sırası dikkate alınarak ‘’ilk giren-ilk çıkar’’ esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.
 16. KULLANILMAZ HALE GELME, YOK OLMA veya SAYIM NOKSANI NEDENİYLE ÇIKIŞ NASIL YAPILIR?
   Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
 17. HURDAYA AYIRMA SURETİYLE ÇIKIŞ NASIL YAPILIR?
  • Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.
  • Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.
  • Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.
  • Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır.
 18. BAĞIŞ ve YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ NASIL YAPILIR? Teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.
 19. SATIN ALINAN TAŞINIRLAR MUHASEBE BİRİMİNE NASIL BİLDİRİLİR? Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir.
 20. TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞLARI MUHASEBE BİRİMİNE NASIL BİLDİRİLİR?
 • Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez.
 • Bunun yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır 2’nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.